Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Sijaishuoltoyksiköiden yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. Edistää yksityisten lastensuojelulaitosten ja perhekotien toimintaa ja niiden aseman edunvalvontaa.
2. Ottaa julkisesti tai lausunnoilla kantaa, ja tiedottaa lastensuojeluun sekä
lastensuojelulaitoksia ja perhekoteja koskeviin lainsäädäntö- ja uudistushankkeisiin.
3. Kehittää ja monipuolistaa julkishallinnon ja lastensuojelulaitosten sekä perhekotien välistä vuorovaikutusta.
4. Tuottaa ammatillista tietoa ja materiaalia, jonka tavoitteena on kehittää sijaishuollon monipuolisuutta ja laadukkuutta.
5. Edistää lasten ja nuorten osallisuutta omaan sijaishuoltoprosessiin.
6. Tukea työssäjaksamista ja työhyvinvointia.
7. Järjestää koulutustilaisuuksia etupäässä yhdistyksen jäsenille ja halutessaan myös muille sidosryhmille.
8. Järjestää opintomatkoja lastensuojelun kannalta merkityksellisiin kohteisiin.
9. Kehittää yhdistyksen jäsenten välistä yhteistyötä.

Aatteellinen sitoutuminen

Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä
yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Toiminnan rahoittaminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Yhdistyksen vuosikokouksessa jokaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 1/
10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus pitämisestä on esitetty hallitukselle. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin yhdistyksen varsinaiset kokoukset.

Yhdistyksen asioiden hoitaminen

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 3 -9 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Toimikuntien ja jaostojen asettaminen

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

11 §

Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin.

12 §

Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto tilintarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

14 §

Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän vuosikokouksen määräämällä tavalla.

15. §

Yhdistyslaki

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Vastaa